सेवा कोटा (प्रति दिन)
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सानाठूला सवारी, एकान्तकुना, ललितपुर
प्राविधिक शाखा
ठूला सवारी (भाडा) ३२
ट्याक्सी, संस्थान, टेम्पो र सरकारी १२०
शुरु लट (निजी) [लट १ देखि ८ सम्म, सम्पुर्ण सेवाहरू] ६०
मध्य लट (निजी) [लट ९ देखि १६ सम्म, सम्पुर्ण सेवाहरू] ६०
नयाँ लट (निजी) [लट २० तथा नयाँ, सम्पुर्ण सेवाहरू] ६०
रुट (ठूला सवारी) ७२
रुट (साना सवारी) ७२
लेखा शाखा ४०
सेवा केन्द्र ४०
ईम्बोस्ड शाखा ४८
यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधारा, काठमाडौँ
फाँट एक (१) [लट बा १ प देखि बा ४५ प सम्म, सम्पुर्ण सेवाहरू] ८०
फाँट दुई (२) [लट बा ४६ प देखि बा ६५ प सम्म, सम्पुर्ण सेवाहरू] ८०
फाँट तीन (३) [लट बा ६६ प देखि बा ८३प सम्म, सम्पुर्ण सेवाहरू] ८०
फाँट चार (४) [लट बा ८४ प देखि बा ९९ प सम्म, सम्पुर्ण सेवाहरू] ८०
फाँट पाँच (५) [प्रदेश ००१ प देखि प्रदेश ०२० प, सम्पुर्ण सेवाहरू] ८०
फाँट छ (६) [बाग्मती प्रदेश ०२१प देखि पछिका सबै लटहरुका सम्पुर्ण सेवाहरू] २२०
यातायात व्यवस्था कार्यालय, स. चा. अ. प., एकान्तकुना, ललितपुर
सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण १२०
सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण ८०
सवारी चालक अनुमति पत्र प्रतिलिपी ८०
सवारी चालक अनुमति पत्र प्रमाणीकरण ४०
सवारी चालक अनुमति पत्र पुनः परीक्षा
यातायात व्यवस्था कार्यालय, स. चा. अ. प., चावहिल, काठमाडौँ
सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण १००
सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण ४०
सवारी चालक अनुमति पत्र प्रतिलिपी ६०
सवारी चालक अनुमति पत्र प्रमाणीकरण ८०
यातायात व्यवस्था कार्यालय, स. चा. अ. प., ठूलोभर्याङ्ग, काठमाडौँ
सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण ४००
सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण ८०
सवारी चालक अनुमति पत्र प्रतिलिपी २०
सवारी चालक अनुमति पत्र प्रमाणीकरण २०
सवारी चालक अनुमति पत्र पुनः परीक्षा
यातायात व्यवस्था कार्यालय, स. चा. अ. प., जगाती, भक्तपुर
सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण
सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण
सवारी चालक अनुमति पत्र प्रतिलिपी
सवारी चालक अनुमति पत्र प्रमाणीकरण
सवारी चालक अनुमति पत्र पुनः परीक्षा
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सानोभर्याङ्ग, काठमाडौँ
सवारी प्रदुषण जाँच गर्ने ६०
रुट पर्मिट प्रदान / नविकरण गर्ने ६०
कर / आयकर, नवीकरण तथा जरिवाना संकलन ३३२
सवारी जाँचपास र प्राविधिक परीक्षण २०
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सल्लाघारी, भक्तपुर
सवारी प्रदुषण जाँच गर्ने
सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने फर्म/संस्थाहरूको पञ्जिकरण ३२
रुट पर्मिट प्रदान / नविकरण गर्ने ६४
कर / आयकर, नवीकरण तथा जरिवाना संकलन १४०
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, हेटौँडा, मकवानपुर
सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने
बिल बुक प्रतिलिपी प्रदान गर्ने
कुटनैतिक सवारी दर्ता, नवीकरण तथा नामसारी
सवारी साधनहरूको नयाँ दर्ता
सवारी प्रदुषण जाँच गर्ने
सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने फर्म/संस्थाहरूको पञ्जिकरण
रुट पर्मिट प्रदान / नविकरण गर्ने
कर / आयकर, नवीकरण तथा जरिवाना संकलन
पटके बाटो ईजाजत प्रदान गर्ने
सरुवा सहमति पठाउने
सवारी साधनहरूको सरुवा सहमती दर्ता
सवारी जाँचपास र प्राविधिक परीक्षण
सवारी साधनको नामसारी र हक हस्तान्तरण
सवारी अनुगमन तथा वर्कसप दर्ता एवम् अनुगमन
सवारी चालक अनुमति पत्र दर्ता
सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण
सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण
सवारी चालक अनुमति पत्र वर्ग थप
सवारी चालक अनुमति पत्र प्रतिलिपी
सवारी चालक अनुमति पत्र प्रमाणीकरण
सवारी चालक अनुमति पत्र पुनः परीक्षा
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, भरतपुर, चितवन
सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण ५२
रुट पर्मिट प्रदान / नविकरण गर्ने ३६
कर / आयकर, नवीकरण तथा जरिवाना संकलन २६०