सम्पर्क
यदि तपाईसँग कुनै प्रश्नहरू वा सन्देशहरू छन् भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

भेटघाट व्यवस्थापन प्रणाली

सम्पर्क नम्बर
०५७-५२०९२६
०५७-५२५४८१
०५७-५२२८०४
ई-मेल
mopid@bagamati.gov.np
हुलाक ठेगाना

प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

बागमती प्रदेश, मकवानपुर, हेटौडा