व्यक्तिगत विवरण
परिचय-पत्र (कार्यालयमा आउँदा उल्लेखित परिचय-पत्रको सक्कल अनिवार्य रुपमा लिई आउनुहोला ।)
सेवाको विवरण
यातायातको साधन (यातायातको कुन माध्यम मार्फत तपाई कार्यालयमा आउँदैहुनुहुन्छ?)